klīnika "Linezers"
 
    SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
  PAR MUMS
  POLIKLĪNIKA
  DIAGNOSTIKA
  INTERNĀ MEDICĪNA
  VALSTS HEMATOLOĢIJAS CENTRS
  ĶIRURĢIJA
  ANESTEZIOLOĢIJA UN INTENSĪVĀ TERAPIJA
 KĀ IESTĀTIES?
  Līgums ar pacientiem ar norīkojumu
  Līgums ar pacientiem bez norīkojuma
  CENRĀDIS
  SADARBĪBAS PARTNERI
  JAUTĀJUMI UN IEROSINĀJUMI
PIEEJA REĢISTRĒTIEM LIETOTĀJIEM
  Lietotājvārds
 
  Parole
 
  Aizmirsāt paroli?
   
 
LīGUMS, JA PACIENTAM IR āRSTA NORīKOJUMS

SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"ārstniecības līgums ar pacientu SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", reģ.Nr.40003951628, juridiskā adrese Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038, tālrunis: 67042001, fakss: 67539160, turpmāk tekstā saukta "Slimnīca", kas ir Latvijas Republikas likumdošanas prasībām atbilstoša ārstniecības iestāde, tās pilnvarotajā personā, kura darbojas uz pilnvaras pamata, no vienas puses, un pacients / vai tā pilnvarotā persona (vārds, uzvārds, personas kods, radniecības pakāpe)    turpmāk tekstā saukts "Pacients", no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti "Puses", noslēdz šo līgumu par sekojošo:

1.   Līguma priekšmets.
1.1.      Pacients uzdod un pasūta, saskaņā ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu, bet Slimnīca apņemas, saskaņā ar šī līguma noteikumiem, sniegt Pacientam ārstnieciskos pakalpojumus kādā no Slimnīcas struktūrvienībām.
1.2.      Par Slimnīcas šī līguma ietvaros sniegtajiem ārstnieciskajiem pakalpojumiem, Pacients maksā šī līguma punktā 4.1. noteiktajos apmēros.

2.   Pakalpojumu sniegšanas kārtība.
2.1.Slimnīca šī līguma ietvaros sniedz Pacientam ārstniecības pakalpojumus ar savu darbinieku - sertificētu ārstu un citu ārstniecības personu starpniecību.
2.2.Pacientam, parakstot šo līgumu ir jāiesniedz Slimnīcai ģimenes ārsta vai cita speciālista nosūtījumu, kā arī jāuzrāda spēkā esošais veselības apdrošināšanas polises oriģināls (ja tāds ir ).
2.3.Slimnīcai ir tiesības izvēlēties Pacienta ārstējošo ārstu un citas ārstniecības personas, ja Pacients nav īpaši norādījis savu izvēli.
2.4.Ja Pacienta dzīvībai vai veselībai draud briesmas, Slimnīca ir tiesīga sniegt Pacientam ārstnieciskos pakalpojumus neņemot vērā Pacienta izteikto vēlēšanos par ārstniecības personām.
2.5.Pacientam, saņemot ārstnieciskos pakalpojumus un uzturoties Slimnīcai piederošajā teritorijā ir pienākums ievērot Slimnīcas iekšējās kārtības noteikumus, kā arī ārstu un citu ārstniecības personu norādījumus.
2.6.Pacients ir tiesīgs izvēlēties papildus valsts garantētajam pakalpojumu minimuma apjomam, kas izriet no ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumā norādītās diagnozes ārstēšanas, citus pakalpojumus, tos apmaksājot saskaņā ar Slimnīcas ,,Maksas pakalpojumu cenrādi’’.

3.Apliecinājumi.
3.1.Pacients, parakstot šo līgumu, apliecina, ka viņam ir pilnībā izskaidroti un viņš pilnībā saprot un apzinās un akceptē iespējamos riskus un sekas, kas var iestāties ārstniecības pakalpojumu sniegšanas gaitā un rezultātā. Pacients apņemas pret Slimnīcu neizvirzīt nepamatotas prasības. Ja Pacients ir cēlis prasību pret Slimnīcu tiesā, bet šī prasība ir noraidīta un spriedums ir stājies likumīgā spēkā, tad Pacientam ir pienākums atmaksāt visus Slimnīcai tā rezultātā radušos tiešos un netiešos zaudējumus.
3.2.Pacients, slēdzot šo līgumu, pilnvaro Slimnīcu veikt visas nepieciešamās darbības un pielietot Slimnīcas izvēlētās medicīniskās tehnoloģijas, lai panāktu maksimāli efektīvu un Pacienta veselībai labvēlīgu ārstniecības pakalpojumu rezultātu.
3.3.Pacients, parakstot šo līgumu, apliecina, ka ir informēts un neiebilst, ka viņa veselības stāvokļa dati, ievērojot Personas fizisko datu aizsardzības likumu, var tikt izmantoti zinātniski-analītiskam vai medicīniskās izglītības darbam Slimnīcā.
3.4.Slimnīca, slēdzot šo līgumu , uzņemas atbildību par Pacientam sniegto ārstniecisko pakalpojumu atbilstību LR pieņemtajām ārstniecības normām un vispārpieņemtajai medicīniskajai praksei.
3.5.Puses vienojas un pacients piekrīt, ka Slimnīca tikai pēc Pacienta atsevišķa pieprasījuma, Pacientam izrakstoties no stacionāra, izsniedz 2006.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1046 ,,Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība’’ 147.1 pantā minēto izziņu no Slimnīcas datu informācijas sistēmas par Pacienta ārstēšanas izdevumiem no valsts veselības aprūpes budžeta. 

4.   Līguma maksa un samaksas kārtība.
4.1.Puses vienojas , ka par Slimnīcas šī līguma ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem Pacients maksā līguma maksu, kura tiek aprēķināta sekojoši:
4.1.1.     Pacientam ar tādas ārstniecības personas vai ārstniecības iestādes nosūtījumu, kurai ir spēkā esošs sadarbības līgums ar Valsts obligātās veselības valsts aģentūru:
A. Pacienta iemaksa saskaņā ar 2006.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1046 ,,Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība’’ ar grozījumiem saskaņā ar 27.01.2009. Ministru kabineta noteikumiem nr.91. noteiktajiem apmēriem (Pielikums Nr.1).
B. Pacienta līdzmaksājums par vienā stacionēšanas reizē operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām operācijām saskaņā ar 2006.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1046 ,,Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība’’ ar grozījumiem saskaņā ar 27.01.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.91. noteiktajiem apmēriem (Pielikums Nr.1).
C. Maksas pakalpojums: par ārstēšanos paaugstināta servisa apstākļos un ārstniecības pakalpojumiem, kas nav saistīta ar pamatdiagnozes ārstēšanu, tiek veikta saskaņā ar Slimnīcas ,, Maksas pakalpojumu cenrādi’’.
4.1.2. Medicīnas palīdzība, kura nav saistīta ar ģimenes ārsta , onkologa vai cita speciālista nosūtījumā norādītās pamatdiagnozes (pamatproblēmas) ārstēšanu, tiek veikta saskaņā ar Slimnīcas ,, Maksas pakalpojumu cenrādi’’. 
4.2. Puses vienojas, ka šī līguma noslēgšanas dienā Pacients samaksā Slimnīcai avansu LVL 12 (divpadsmit lati) apmērā, izņemot onkoloģisko un onkohematoloģisko saslimšanu pacientus, kuriem jāmaksā avanss LVL 5 (pieci lati) apmērā.
4.3.Galējo norēķinu ar Slimnīcu par sniegtajiem ārstnieciskajiem pakalpojumiem Pacients veic izrakstīšanās dienā no Slimnīcas, saskaņā ar Slimnīcas izrakstītu aprēķinu. Ja šī līguma ietvaros Pacientam sniegto ārstniecisko pakalpojumu summa ir mazāka par LVL 12, tad starpība Pacientam tiek atmaksāta izrakstīšanas dienā no Slimnīcas. Pacientam ir tiesības ar rakstveida iesniegumu prasīt galējā norēķina samaksas termiņu pagarināt par 15 (piecpadsmit) dienām.
4.4.Visi maksājumi šī līguma ietvaros veicami Slimnīcas pacientu iemaksas kasē.
4.5.Tos ārstnieciskos pakalpojumus, kurus, saskaņā ar attiecīgas veselības apdrošināšanas polises noteikumiem, ir apņēmies apmaksāt Pacienta apdrošinātājs, Pacientam ir tiesības neapmaksāt tādā gadījumā, ja Pacients slēdzot šo līgumu ir uzrādījis attiecīgās polises vai apdrošināšanas kartes oriģinālu, kuras kopija vai apdrošināšanas kartes numurs ir pievienota šim līgumam.
4.6. Ja maksājumu kavējums pārsniedz 15 dienas, Slimnīca piemēro līgumsodu 0.1% apmērā no neapmaksātās summas par katru kavēto dienu.

5. Pušu tiesības un pienākumi.
5.1.  Pacientam šī līguma darbības laikā:
5.1.1.    Reģistrējoties slimnīcā pacientam ir pienākums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. Ja Pacientu pārstāv pilnvarota persona, jāuzrāda arī likumīgā pārstāvja tiesības apliecinošo dokumentu. Ja Pacients, iestājoties Slimnīcā, nevar uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, tad tas jāuzrāda ārstēšanās laikā.
5.1.2. ir pienākums sniegt Slimnīcai informāciju par savu veselības stāvokli, izmaiņām tajā, simptomiem, kā arī iepriekšējās ārstēšanas niansēm;
5.1.3. ir pienākums ievērot ārstniecības un aprūpes personu dotos norādījumus;
5.1.4. Ir pienākums ievērot slimnīcas Iekšējās kārtības noteikumus, ugunsdrošības noteikumus un vispārpieņemtās pieklājības normas;
5.1.5. ir tiesības atteikties no visu vai atsevišķu ārstniecības pakalpojumu saņemšanas, par to rakstiski informējot Slimnīcu;
5.1.6.    ir tiesības atteikties no savas saslimšanas iztirzāšanas medicīnas studentu nodarbības laikā, par to iepriekš informējot savu ārstējošo ārstu;
5.1.7.    ir tiesības lūgt nesniegt tuviniekiem informāciju par slimnieka medicīniskā dokumentācijā esošo informāciju, par to iepriekš rakstiski informējot savu ārstējošo ārstu;
5.1.8.    ir pienākums veikt apmaksu par saņemtajiem ārstniecības pakalpojumiem, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīviem aktiem un šī līguma noteikumiem;
5.1.9.  ir tiesības pieprasīt pilnīgu informāciju no Slimnīcas par savu veselības stāvokli, diagnozēm un prognozēm un saņemt to attiecīgu slimības vēstures izrakstu veidā valsts valodā. Izrakstu, izziņu un citu dokumentu kopijas un to tulkojumus citās valodās pacientam slimnīca sagatavo par maksu;
5.1.10. ir pienākums atlīdzināt Slimnīcai visus sevis šī līguma ietvaros nodarītos     zaudējumus;
5.1.11. ir pienākums atstāt Slimnīcas palātu līdz plkst.12:00 izrakstīšanas dienā,     ja ir saņemts izraksts. 
5.2.  Slimnīcai šī līguma darbības laikā:
5.2.1.    ir pienākums ieteikt un sniegt Pacienta veselības stāvokļa uzlabošanai vispiemērotākos ārstniecības pakalpojumus;
5.2.2.    ir tiesības atteikties no ārstniecības pakalpojumu sniegšanas Pacientam, ja Pacients neievēro sevis ar šo līgumu uzņemtās saistības, izņemot gadījumus, kad šādu atteikšanos attiecīgajā situācijā tieši aizliedz LR normatīvie akti;
5.2.3.    ir pienākums dokumentēt Pacienta ārstēšanas gaitu slimības vēsturē, kā tas noteikts Latvijas Republikas normatīvajos aktos;
5.2.4.    ir pienākums, savu iespēju robežās, nodrošināt maksimāli īsu un ērtu ārstniecības procesu Pacientam, tādējādi nekaitējot sniegtā pakalpojuma kvalitātei;
5.2.5.    par Pacienta veselībai nodarīto kaitējumu Slimnīca atbild saskaņā ar Latvijas Republikas normatīviem aktiem;
5.2.6.    ir pienākums, atbilstoši tiesību aktu prasībām, ievērot konfidencialitātes principu attiecībā uz Pacienta veselības stāvokli. 

5.3. Šī līguma darbības laikā Pacients nav tiesīgs veikt jebkādas darbības, kas varētu kaitēt pacienta veselībai, tajā skaitā, lietot alkoholu, smēķēt vai lietot ārstniecības personu neordinētus un nesaskaņotus medikamentus vai vielas. Slimnīca nav atbildīga par kaitējumu Pacienta veselībai, ja Pacients nav ievērojis šī līguma noteikumus vai ārstniecības/aprūpes personu norādījumus.
5.4.Slimnīca šī līguma ietvaros neuzņemas atbildību par pacienta personīgajām mantām un neapņemas apmaksāt zaudējumu atlīdzību. 

6. Nobeiguma noteikumi.
6.1.Šis līgums stājas spēkā ar brīdi, kad abas Puses to ir parakstījušas un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir Izpildījušas visas sevis ar šo līgumu uzņemtās saistības.
6.2.Visi strīdi šī līguma sakarā ir izšķirami savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar vienoties, tad strīds izšķirams Latvijas Republikā likumdošanas noteiktajā kārtībā.
6.3.Šis līgums ir sastādīts divos identiskos eksemplāros. Pie katras puses glabājas pa vienam šī līguma eksemplāram. 

Slimnīcas pilnvarotā persona:                                       Pacients:   __________________________                                      ________________